FOLLOW US ON SOCIAL

ЖАРИЯ ОФЕРТА

«Табиғат» аңшылар мен аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің республикалық қауымдастығы (бұдан әрі – орындаушы) аңшы куәлігін ауыстыруға өтініш білдірген кез-келген жеке тұлғаға (бұдан әрі-тапсырыс беруші) ақпараттық қызметтерді бұдан әрі мәтін бойынша «қызметтер»  ұсынады.

 1. Жалпы ережелер

Ақпараттық қызметтерге  Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекске (382-бап) және Қылмыстық кодекске (337-бап)сәйкес тапсырыс берушінің аң аулауға арнайы құқығынан айыру туралы ашық көздерден ақпарат іздеу жатады.

 

 1. Орындаушы мен тапсырыс берушінің міндеттері.

Орындаушының Міндеттері:
2.1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекске (382-бап) және қылмыстық кодекске (337-бап) сәйкес аңшы куәлігін ауыстыру туралы өтінішті өңдеуге дейін немесе оған параллель тапсырыс берушінің аң аулауға арнайы құқығынан айыру туралы ақпаратты ашық көздерден іздеу.
2.2. Тапсырыс берушіні аң аулауға арнайы құқығынан айырудың болуы немесе айырудың болмауы анықталған жағдайда, оны дереу хабардар ету.
2.3. Тапсырыс берушіге алынған төлемдер туралы есеп құжаттарды уақтылы ұсыну.
Тапсырыс берушінің міндеттері:
2.4. Орындаушы қызметтерін уақытылы төлеу. Қызмет құны 7000 теңге.
2.5. Осы офертаны акцептеу кезінде өзі туралы нақты ақпаратты көрсету және одан әрі оны өзекті күйде ұстау – Тегі, Аты, Әкесінің аты, ЖСН және байланыс телефон нөмірі.
2.6. Осы офертаның шарттарын, орындаушының сайтында жарияланатын қағидаларды орындауға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын сақтауға міндетті.
2.7. Тапсырыс беруші қызмет көрсету барысында алынған ақпаратты таратпауға міндетті.

 

 1. Орындаушы мен Тапсырыс берушінің құқықтары.

Орындаушының құқықтары:
3.1. Орындаушы қызметақысын алғанға дейін немесе офертаның 2.5-тармағына сәйкес деректерді ұсынғанға дейін тапсырыс берушіге қызмет көрсетуді уақытша тоқтата алады.
3.2. Тапсырыс беруші осы офертаның талаптарын бұзған жағдайда орындаушы тапсырыс берушіні хабардар етпестен,  тапсырыс берушімен шарттық қатынастарды біржақты тәртіппен тоқтатуға құқылы.
3.3. Орындаушы осы офертаның шарттарын біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы. Осы офертадағы өзгерістер күшіне енген күн — олардың  орындаушының сайтында жарияланған күні болып табылады. Бұл ретте бұрын төленген қызметтер тапсырыс берушіге төлем кезінде қолданыста болған бұрынғы шарт бойынша толық көлемде ұсынылады.
3.4. Орындаушының тапсырыс беруші туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ғана ашуға құқығы бар.
Тапсырыс Берушінің Құқықтары:
3.5. Орындаушыдан осы офертаның шарттарына сәйкес қызмет көрсетуді талап ету.

 

 

 1. Есеп айырысу тәртібі.

4.1. Осы офертаны акцептеу тапсырыс берушінің аңшы куәлігін ауыстыру туралы өтініші және / немесе корындаушының мынадай деректемелеріне БИН 100440005838, ИИК № KZ948562203110663449 (KZT), Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX немесе Kaspi косымша көрсетілетін қызметтерді алдын ала төлеу жолымен жүргізіледі.
4.2. Осы офертадағы барлық төлемдер теңгемен жүзеге асырылады.
4.3. Тапсырыс берушінің төлем бойынша өз міндеттемелерін орындау уақыты болып  орындаушының есеп шотына ақша түскен күн болып есептеледі.

 

 1. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. Орындаушы өз тарапынан ақылға қонымды бақылау саласынан тыс себеппен тікелей немесе жанама түрде болып жатқан жұмыстағы кідірістер мен үзілістер үшін тапсырыс берушінің алдында жауапты болмайды.
5.2. Егер үшінші тұлғалар ұйымдастырса, онда қызмет көрсету үшін қажетті сервистердің сапасына жауапты болмайды.
5.3. Тараптардың бірі осы офертаның қандай да бір ережесін орындамаған кезде даулы мәселелер келіссөздер жолымен реттеледі. Егер даулар мен келіспеушіліктерді өзара уағдаластықтар негізінде шешу мүмкін болмаса, онда олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен шешілуге жатады.

 

 1. Тараптардың мүліктік жауапкершілігі.

6.1. Осы Оферта бойынша өз міндеттерін орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады. Бұл ретте:
6.1.1. Үшінші тараптардың қандай да бір залалдары және/немесе кесірінен екі тарап  өзара жауапкершілік көтермейді.
6.1.2. Тараптардың ешқайсысы өндірістің азаюы, бизнестің жоғалуы, ұтылған пайда, басқа да жанама шығындар үшін екінші тараптың алдында ешқандай жауапкершілік көтермейді, ол тарап белгілі бір жағдайда екінші тарапқа осындай залал келтіру мүмкіндігін болжай алмайды.
6.1.3. Орындаушының осы оферта бойынша жиынтық жауапкершілігі тапсырыс берушіге залал келтірілген сәтте қызмет  көрсеткені үшін тапсырыс беруші нақты төлеген сомадан аспайтын мөлшерде тікелей дәлелденген залалды өтеумен шектеледі.

 

 1. Басқасы.

7.1. Оферта шарттары осы оферта белгілеген тәртіппен қызмет үшін төлем жасалған сәттен бастап күшіне енеді.
7.2. Осы офертаның мәтінінде қарастырылмаған барлық мәселелер бойынша тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Республиканская ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Табиғат» (далее — Исполнитель) предлагает информационные услуги, далее по тексту «услуги», любому физическому лицу, (далее – Заказчик), обратившемуся за заменой удостоверения охотника.

 

 1. Общие положения

Под информационными услугами понимается поиск информации в открытых источниках о лишении Заказчика специального права на охоту в соответствии со Кодексом об административных правонарушениях (ст. 382) и Уголовным кодексом (ст. 337)

 

 1. Обязанности Исполнителя и Заказчика

Обязанности Исполнителя:

2.1. Поиск информации в открытых источниках о лишении Заказчика специального права на охоту в соответствии со Кодексом об административных правонарушениях (ст. 382) и Уголовным кодексом (ст. 337) до или параллельно с обработкой заявления о замене удостоверения охотника.

2.2. Незамедлительно проинформировать Заказчика в случае выявления наличия лишения или отсутствия лишения Заказчика специального права на охоту.

2.3. Своевременно предоставлять Заказчику отчетные документы о полученных платежах.

Обязанности Заказчика:

2.4. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя. Стоимость услуг составляет 7000 тенге.

2.5. Указывать достоверную информацию о себе, при акцепте настоящей оферты, и далее поддерживать ее в актуальном состоянии – фамилию, имя, отчество, ИИН и контактный номер телефона.

2.6. Выполнять условия настоящей Оферты, правил, публикуемых на сайте Исполнителя и соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан.

2.7. Заказчик обязуется не распространять информацию, полученную в ходе оказания Услуг.

 

 1. Права Исполнителя и Заказчика

Права Исполнителя:

3.1. Временно прекратить предоставление Услуг Заказчику до получения Исполнителем оплаты Услуг или предоставления данных согласно п.2.5. Оферты

3.2. При нарушении Заказчиком условий настоящей Оферты Исполнитель вправе прекратить договорные отношения с Заказчиком в одностороннем порядке без уведомления Заказчика.

3.3. Исполнитель вправе изменять условия данной Оферты в одностороннем порядке. Датой вступления в силу изменений настоящей Оферты является дата их опубликования на сайте Исполнителя. При этом ранее оплаченные услуги предоставляются Заказчику в полном объеме на прежних условиях, действовавших на момент оплаты.

3.4. Исполнитель имеет право раскрывать сведения о Заказчике только в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Права Заказчика:

3.5. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящей Оферты.

 

 1. Порядок Расчетов

4.1. Акцепт настоящей Оферты производится путем предоплаты Услуг через приложение Kaspi или на следующие реквизиты Исполнителя БИН 100440005838, ИИК № KZ948562203110663449 (KZT), Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX и/или обращением Заказчика за заменой удостоверения охотника.

4.2. Все платежи по настоящей Оферте осуществляются в тенге.

4.3. Моментом исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

 

 1. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержки и перебои в работе, происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы разумного контроля со стороны Исполнителя.

5.2. Исполнитель не несет ответственность за качество сервисов, необходимых для оказания услуг, если их организуют третьи лица.

5.3. При невыполнении одной из Сторон какого-либо положения настоящей Оферты спорные вопросы урегулируются путем переговоров. Если разрешение споров и разногласий на основе взаимных договоренностей невозможно, то они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

 

 1. Имущественная ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящей Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом:

6.1.1. Стороны не несут никакой взаимной ответственности за какие-либо убытки и/или ущерб третьих сторон.

6.1.2. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности перед другой Стороной за потерю производства, бизнеса, упущенную выгоду, иные косвенные/непрямые убытки вне зависимости от того, могла ли такая Сторона предвидеть возможность причинения таких убытков другой Стороне в конкретной ситуации или нет;

6.1.3. Совокупная ответственность Исполнителя по данной Оферте ограничивается возмещением Заказчику прямого доказанного ущерба в размере, не превышающем суммы, фактически уплаченной Заказчиком за предоставление Услуг на момент причинения ущерба.

 

 1. Прочее

7.1. Условия Оферты вступают в силу с момента внесения платы за Услуги в порядке, установленном настоящей Офертой.

7.2. По всем вопросам, неурегулированным в настоящем тексте Оферты, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.